Links

Hvis du skal rejse og har en kronisk sygdom skal du huske at søge forhåndsgodkendelse: 

https://www.sos.dk/da/privat/paa-rejse/den-offentlige-rejsesygesikring/regler-om-dkning/

Links med råd om svimmelhed:  http://www.svimmelhed.dk

Sundhedsstyrelsens information til dig som overvejer høreapparat:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Hoereapparat-til-voksne

Patienterstatning: https://pebl.dk

Utilsigtede hændelser:  http://uth

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling